วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชุมกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา(O-NET)ปีการศึกษา 2555

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: