วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศโรงเรียนบ้านรางเฆ่ และโรงเรียนบ้านหนองสีนวล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.)
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านรางเฆ่ และภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองสีนวล 

ไม่มีความคิดเห็น: