วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.พันธ์ประภา พูนสิน และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: