วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมาย

ตามที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการประกาศใช้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียน จึงปรับมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  Download เอกสาร


ไม่มีความคิดเห็น: