วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ขออนุญาตเข้าพบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ พร้อมคณะ เข้าพบนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก และคณะผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดการชี้แจง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  นำเสนอโครงการอบรมระดับชาติเรื่อง นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิเทมาเส็กแห่งประเทศสิงคโปร์

ไม่มีความคิดเห็น: