วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA พัฒนาบุคลากรใน สพป.ราชบุรี ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตอบรมเชิงปฏิบ้ติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสำนักงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๕๕ โดยมี นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ดร.อรพินธ์  สอนสลับ และ ดร.พรอัญชลี  พุกชาญค้า การอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความรู้ในเรื่องของบคำรับรองปฏิบัติราชการการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคล ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: