วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการสอนการใช้ภาษาถิ่นในการจัดการเรียนการสอน


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 คณะศึกษานิเทศก์และคณะวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ไปนิเทศที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยการประชุมปฏิบัติการการนำภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ด้วยการสาธิตรูปแบบการสอนและเทคนิควิธีการพัฒนาเด็กด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน รูปแบบนิทานภาพ  อ่านละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น: