วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการสอนการใช้ภาษาถิ่นในการจัดการเรียนการสอน


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 คณะศึกษานิเทศก์และคณะวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ไปนิเทศที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยการประชุมปฏิบัติการการนำภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ด้วยการสาธิตรูปแบบการสอนและเทคนิควิธีการพัฒนาเด็กด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน รูปแบบนิทานภาพ  อ่านละเอียด

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ขออนุญาตเข้าพบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ พร้อมคณะ เข้าพบนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก และคณะผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดการชี้แจง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  นำเสนอโครงการอบรมระดับชาติเรื่อง นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิเทมาเส็กแห่งประเทศสิงคโปร์

สพป.ราชบุรี 1 Big Cleaning Day

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ทำกิจกรรม 5 ส. กำหนดวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เป็นวัน Big Cleaning Day ได้ร่วมกันทำความสะอาดและจัด แยก เก็บเอกสาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและการทำลายตามระเบียบ ณ บริเวณอาคาร (สปจ.ราชบุรี เดิม) หลังจากนั้นก็จะเป็นการดูแลทำความสะอาดในบริเวณสถานที่ทำงานของตนเองให้ดูสะอาดเรียบร้อย

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การวางแผนเตรียมการจัดรถรับ/ส่งนักเรียน(โรงเรียนดีประจำตำบล)กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะจัดสรรรถยนต์ตู้รับ-ส่ง นักเรียน ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นโยบาย ผอ.สพป.ราชบุรี๑ที่มาข้อมูล : นายไพรัช นวลขำ สพป.รบ.1

เทศกาลวันคริสมาสต์บาทหลวงจำเนียน จิตเสรีย์วงศ์ ได้นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี แสดงกิจกรรมการร้องเพลงคริสต์มาส เนื่องในวันเทศกาลวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลสำคัญในศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราบุรี ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมาย

ตามที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการประกาศใช้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียน จึงปรับมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  Download เอกสาร


วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.พันธ์ประภา พูนสิน และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA พัฒนาบุคลากรใน สพป.ราชบุรี ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตอบรมเชิงปฏิบ้ติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสำนักงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๕๕ โดยมี นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ดร.อรพินธ์  สอนสลับ และ ดร.พรอัญชลี  พุกชาญค้า การอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความรู้ในเรื่องของบคำรับรองปฏิบัติราชการการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคล ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศโรงเรียนบ้านรางเฆ่ และโรงเรียนบ้านหนองสีนวล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.)
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านรางเฆ่ และภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองสีนวล 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน โรงเรียนบ้านหนองขนาก และโรงเรียนวัดชัฏใหญ่  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) อ่านรายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง และโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) อ่านรายละเอียด

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านตลาดควาย และโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) อ่านรายละเอียด

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ศน. สมฤดี ประเคนรี และ ศน.ศิริวรรณภา บุญเส็ง ได้ไปนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายก (สมศ.) รอบ 3 ที่โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมืองฯ  จ.ราชบุรี
โดยมี นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศเป็นอย่างดี  ภาพกิจกรรม

ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ ๓ ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘


วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ Thai Children Cultural Talent (2012) Ratchaburi Primary Education Service Area 1 "เสริมสร้างการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" Enhance learning to ASEAN approach ณ เวทีโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ได้เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ควรค่าต่อการพัฒนาการศึกษา การแสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียน การสอน ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา


ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  ในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา โดย นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  เป็นวิทยากร  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 สมศ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1โดยศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศน.พันธ์ประภา พูนสินและศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนวัดปากช่อง โรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนห้วยท่าช้าง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 สมศ. อ่านรายละเอียด

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียนโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดประชุมคณะทำงาน บุคคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และครูอาสา โดยมี พระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว เป็นประธาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ  ศูนย์ฝึกอบรมผาสุกวนิช ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี  ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฐมนิเทศและเสวนาโครงการครูสอนดี

   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สนับสนุนทุนแก่ครูสอนดีที่สอนเด็กด้อยโอกาศ  และจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประจำพื้นที่ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้รับทุนครูสอนดี   ให้สมารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส  และเพื่อปฐมนิเทศแนวทางการดำเนินงานโครงการ/เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้องในการนี้ นางสาวกาญจนา เจิดสกุลผู้รับทุนครูสอนดี และคณะทำงานโครงการที่ได้รับทุน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันออกพรรษา 2555

ความสำคัญ วันออกพรรษา ได้แก่ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทั้งนี้เพราะในระหว่างพรรษานั้น พระสงฆ์บางองค์อาจมีข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นวิธีที่จะรู้ถึงข้อบกพร่องของตน ทั้งนี้กระทำโดยเปิดเผย ไม่ถือเป็นเรื่องที่จะมาโกรธเคืองกันภายหลัง หรือเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน 
การปฏิบัติตน ใน วันออกพรรษา
       แม้การปวารณาจะเป็นเรื่องระหว่างพระสงฆ์ด้วยกัน แต่การออกพรรษาก็เป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ มีประเพณีทำบุญตักบาตร ที่เรียกกันว่า ทำบุญตักบาตรเทโว หรือเรียกเต็มๆ ว่า ตักบาตรเมโวโรหนะ สืบเนื่องจากความเชื่อตามตำนานที่ว่าวันนี้เป็นวันคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์บางวัดอาจจัดพิธีทำบุญตักบาตรธรรมดา แต่บางวัดก็จัดเป็นงานใหญ่โต เสร็จจากการทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะไปฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล
 กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติใน วันออกพรรษา 
 ๑. ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ  ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา  ๓. ร่วมกุศลกรรม "ตักบาตรเทโว" ๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ และประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จาก สพฐ.

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑และคณะผู้บริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จาก สพฐ. ประกอบด้วยดร.อรทัย มูลคำที่ปรึกษา สพฐ.นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ดร.อังคณา สุขเสวีนักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพฐ. เพื่อติดตามการบริหารงานและดำเนินการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องอประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ตำบลบ้านบางสีกิ้ม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2555   ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1จำนวน181โรงเรียนและสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด  สช.,ตชด.,อบจ.,เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  จำนวน 18 โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT  จำนวน 2รุ่น ๆละ 1 วัน ระหว่าง วันที่ 25-26 กันยายน 2555 เวลา 8.30– 6.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ตามเวลาทื่ สพฐ. กำหนด ในวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ประชุมเวลา 08.30 น. -12.00 น. รุ่น ที่ 2 ประชุมเวลา 13.30 น. -16.30 น. ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

ค่ายนวัตกรน้อยเพื่อการใช้เทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการัพฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ค่ายนวัตกรน้อยเพื่อการใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลรางบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(แก้ไข18/09/2555)

แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จากหน่วยงานต้นสังกัด (สำหรับคณะกรรมการจากเขตพื้นที่)  DOWNLOAD

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นายอำนาจ  งามยิ่งยวด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณภาพครู วันพุธที่  5  กันยายน  2555  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การอบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 3-19 กันยายน 2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1 จำนวน  181  โรงเรียน   และสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด  สช., ตชด. ,อบจ., เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  จำนวน           18  โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT ให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6 รุ่น ๆละ 2 วัน ระหว่าง วันที่ 3-19 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 3 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 4 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 5 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 6

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ5สถานศึกษา 2555

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน DOWNLOAD เอกสาร

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมคณะวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)


ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  ในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ที่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสืออิเลกทรอนิกส์    (E-book) โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในแผนงานการขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรอบรมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จึงได้ประชุมคณะวิทยากรแกนนำ เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ห้อง 2 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การอบรมเชิงปฎิบัติการ ICT รุ่นที่ 2


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดประชุมปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน ในวันที่ 1,6 สิงหาคม 2555  เวลา 8.30 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 7   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สร้างเครือข่ายในรูปแบบสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เผยแพร่ผลงาน แบ่งปันความรู้ ทั้งในการพัฒนางานด้านการบริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคลและวิชาการที่เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์  มีคุณภาพ อย่างคุ้มค่า โดยจัดอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน ในวันที่ 30-31 กรฏาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมTeacher’s Kit

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา(Teacher’s Kit) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาชั้น ป.1-3 เป็นการพัฒนาเทคนิคการสอน มีผู้เข้ารับการอบรม 182คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 55 ภาพกิจกรรม

การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring science)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring science) ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผู้เข้าอบรมคือครูวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขยายโอกาศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 29 โรง  โดยมี นายอำนาจ  งามยิ่งยวด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน  ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012)  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มการแข่งขัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทการแข่งขันละ 1 คน รวม 3 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทการแข่งขันละ 1 คน รวม 3 คน ส่งไปแข่งขันที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะจัดแข่งขันวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องศูนย์ SEAR โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการ เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดโครงการ เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เพื่อให้บุคลากรครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่ใน Socail Media มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษราชบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรครู จำนวน 50 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ทันสมัยและทรงพลังในยุคนี้อย่างหลากหลายที่จะให้เกิด เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)และสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เอกสารการสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โครงการปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponic)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ได้กำหนดเป็น 4 โครงการต้นแบบ โดยโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีได้จัดทำโครงการปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponic)  โดยอบรมปฏิบัติการ เมื่อ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
ภาพกิจกรรม

การอบรมปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการอบรมปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2555 รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 กรกฏาคม 2555  รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2555  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    ( ภาพกิจกรรม )

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนบ้านบึง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ได้กำหนดเป็น 4 โครงการต้นแบบ โดยโรงเรียนบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ได้จัดทำโครงการการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร  โดยอบรมปฏิบัติการ เมื่อ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบึง
ภาพกิจกรรม

การรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาำไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2555

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปี 2555 ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาำไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปปีที่ 1-3

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปปีที่ 1-3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครู ผู้สอนภาษาไทยและครูภาษาถิ่นในโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่ามะขาม โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนสินแร่สยาม เพื่อจัดทำบัญชีคำพื้นฐานไทย-กะเหรี่ยง
เพื่อการสื่อสารสำหรับครูและนักเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนกหารสอนภาษาไทย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 -16.30น.ณ โรงเรียนท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม 


วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ปี 2555


นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระเศรษฐศาสตร์ ปี 2555 ให้กับครูผู้สอนสังคมศึกษาสาระเศรษฐศาสตร์ ทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 200 คน เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การพัฒนาศักยภาพครู ในการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนแจกลูกสะกดคำ

การพัฒนาเทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครู โดยทำวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้โครงงาน

การพัฒนาครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

O-NET 2554(แก้ไข 06/06/54)

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ธรรมะ ข้อคิด ดีๆ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี


วันนี้มีธรรมะ ข้อคิด ดีๆ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี เป็น คติธรรม ‘พร 4 ประการ' จากท่าน ว.วชิรเมธี ใครก็ตามที่นำพรทั้ง 4 ประการนี้ไปปฏิบัติ รับรองว่าจะพบกับ ‘ความสุข' ที่เกิดจากความมั่นคงภายในจิตใจ อย่างแท้จริง มีอะไรบ้างมาดูกันเลย
1. อย่าเป็นนักจับผิด ชีวิตเราสั้นมาก หากมัวมองหาข้อเสียของคนอื่น มองโลกในแง่ลบ จิตใจเราก็จะเศร้าหมอง แทนที่จะจับผิดคนอื่นก็ลองมองคนอื่นแบบตรงไปตรงมา ให้กำลังใจคนอื่นบ้าง ถ้า ทำได้ชีวิตก็จะรื่นรมย์
2. อย่ามัวแต่คิดริษยา นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ถ้านำอายุของมนุษย์โดยเฉลี่ยไปหารอายุของโลก (ล้านล้านปี) มนุษย์จะมีเวลาเหลืออยู่ในโลกคนละ 3 นาที แต่กระนั้นมนุษย์ก็ยังแบ่งเวลาไปอิจฉา นินทา มุ่งร้ายคนอื่น เวลาในชีวิตคุณยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแก่นสารเลย ฉะนั้นอย่าทำ เพราะเราไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้น
3. อย่ามัวเสียเวลากับความหลัง อะไรที่เกิดไปแล้วก็ให้มันจบลง ในความเป็นจริงความทุกข์เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่เรามักจะรีไซเคิล ความทุกข์โดยการย้ำคิดย้ำทำ นับครั้งไม่ถ้วน คนจำนวนมากปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็น หยิบเอาความทุกข์ มาทิ่มแทงตัวเองเป็นคมหอกคมดาบแห่งอดีตที่มากรีดปัจจุบัน ทำให้เราทุกข์ซ้ำทุกข์ซาก ต้องรู้จัก ‘Stop the past, start the new ลืมความหลังแล้วตั้งต้นใหม่'
4. อย่าฟังเสียงปาปมิตร ในโลกนี้มีมิตรอยู่ 3 แบบ คือ
1. มิตรที่เลว เรียกว่าปาปมิตร
2. มิตรแท้ เรียกว่า กัลยาณมิตร
3. มิตรชั่วคราว มิตรร่วมผลประโยชน์ เรียกว่า พันธมิตร 
เราควรคบกัลยาณมิตร พันธมิตรคบได้แต่ต้องระวัง เพราะเมื่อผลประโยชน์สมกันก็จะดีต่อกัน เมื่อขัดผลประโยชน์ก็จะทำร้ายกัน ส่วนปาปมิตรควรหลีกเลี่ยงด้วยประการทั้งปวง เพราะปาปมิตรมัก นำเราไปสู่ความเสื่อม   Credit: sanook.com

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. ประจำปี 2555 (รอบแรก) วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ในการติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้มี นายนพพร สุวรรณรุจิ ข้าราชการบำนาญ เป็นประธาน และคณะ จำนวน 2 ท่าน คือ นายเสถียร เที่ยงธรรม สพม.20 , นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผล  โดยมีนายวินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  กล่าวต้อนรับคณะติดตาม และนำเสนอ VTR องค์กรให้คณะติดตามรับชม ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2555  ภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 ภาพ/ข่าว

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงาน ที่ สพป.พบ.1


คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 ระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์การนิเทศ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ด้านการนิเทศการศึกษาและโครงการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 นายจิรศักดิ์ ทรัพย์ล้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555   ภาพกิจกรรม  ข่าว:นิรุทธิ์/ภาพ:ศิริชัย

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงาน สพป.ปข.1


คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 6 ระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์การนิเทศ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านการนิเทศการศึกษาและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศที่ดี
   โดยมี นายไพชยนต์ สูรยาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.ปข.1 ทั้งนี้มี นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาศึกษานิเทศก์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา การคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา และการกำกับ ติดตามและประเมินผล  ภาพกิจกรรม   ข่าว:นิรุทธิ์/ภาพ:ศิริชัย

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย


การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เด็กและครู  เป็นการดำเนินการร่วมกัน 3 ปี ระหว่าง สพป.ราชบุรีเขต 1และ สพฐ.โดยนายอดุลย์ วงษใหญ่ และ ศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ด้วยการนำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อย 1หน่วยมาตรวจสอบความสอดคล้องตามรายการประเมิน  ขั้นการตั้งคำถาม  ขั้นการเตรียมการค้นหาคำตอบ  ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ  ขั้นสรุปแลนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ

สื่อการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

คู่มือการใช้ Facebook

วันจักรี (Chakri day)

วันจักรี สำคัญอย่างไร
วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ
ประวัติวันจักรี (Chakri day)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ (ร.๑ – ร.๔) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง ๔ ( ร.๑ – ร.๔ ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ ๖ เมษายนว่าเป็น “วันจักรี”