วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้บริหาร สพป.ราชบุรี 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรั เขต 1 โดยนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการ สพป.รบ1 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นิเทศติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้นิเทศติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และการจัดการเรียนรู้ DLTV โรงเรียนประข่าพัฒนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้