วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การประชุมปฏิบัติการการนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ปี 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ได้จัดประชุมปฏิบัติการการนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ระดับปฐมวัย ปี 2556 มีนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและ ครูปฐมวัยเข้าร่วมประชุมนำเสนองาน เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บทสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเรื่องกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม


บทสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเรื่อง  กิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 Download

บทสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน


บทสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเรื่อง  กิจกรรมแบบอย่างส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 Download