วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การอบรมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

การอบรมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี