วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสถานศึกษา จ.ราชบุรี (กลุ่มที่ 1-3) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระยะที่2/2557 Download เอกสาร

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธีดำเนินการและเกณฑ์การประเมินการอ่านและเขียน

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100%

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100% นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงาน จำนวน 10 คน เข้าประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100 % ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสถิตย์ รอบจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ภาพกิจกรรม  นิรุทธิ์/ภาพ,ดวงตา/ข่าว

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายบรรพต วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินอย่างพร้อมเพียง ภาพกิจกรรม

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนบ้านหุบพริก,โรงเรียนวันครู 2503

เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านหุบพริกและโรงเรียนวันครู 2503(บ้านหนองบัว)เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนคณะศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 พฤษจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คำศัพท์New Say Hello ป.1-6

Download คำศัพท์New Say Hello ป.1-6 คำศัพท์ ป.1 คำศัพท์ ป.2 คำศัพท์ ป.3 คำศัพท์ ป.4 คำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.6 (ครบ) คำศัพท์ ป.6(ไม่ครบ) ข้อมูลโดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา

ตัวอย่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O- NET) ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสู่การทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามเกณฑ์ คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา แนวคิดและแนวทางพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน คั่นภาคผนวก คำนำ คำรับรอง คิดคะแนนสมศ54 ปก ภาคผนวก ส่วนที่ 2_กรอบแนวคิด ส่วนที่ 3_แนวทางการดำเนินงาน ส่วนที่ 4_สรุปผล ส่วนที่1_บทนำ  ข้อมูลโดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.6


ข้อมูลโดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๘๔

10 ปี สพฐ

ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น 7Apr12

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชุมปฎิบัติการสถานศึกษาแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง

ประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2555–2556 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 จำนวน 38 โรงเรียน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,6

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายโรงเรียนที่  5 ในวันที่ 19  กันยายน 2556    เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปภาพกิจกรรม

นิเทศการสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน ในระดับระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนมีความสามารถในการออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาราชบุรี เขต 1   จึงได้ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่ 19  กันยายน 2556    เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ในวันที่ 10 กันยายนย 2556 ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา ประธานกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2556  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10–11 กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา  8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ดูภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring sciences)


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring sciences) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และจัดสรรงบประมาณ 38,000 บาท ให้ สพป.รบ.1 จัดอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ผ่านโปรแกรมการสอนในเว็บไวต์ www.inspriringscience.obec.go.th จึงเห็นควรจัดประชุมปฏิบัติการให้ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 29 โรงเรียน จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 4– 5 กันยายน 2556  ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) ดูภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม”การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนร่วมทุกโรงเรียนในสังกัด(๑๘๐ โรงเรียน) ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงการนำระบบการคัดกรองการตอบสนองต่อการเรียนรู้ (RtI) ไปใช้ในโรงเรียนและเกิดความเข้าใจตรงกัน  โดย ท่านรองฯ อำนาจ  งามยิ่งยวด เป็นประธานเปิดการอบรมในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

ท่านรองอำนาจ  งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้นป.1 – ป.3 โรงเรียนละ 1 คน และคณะทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 195 คน กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การติดตามของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางบุปผา ประธานขวะวงษ์ ประธาน ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ดำเนินการสอบทานและติดตามโครงการสำคัญของรัฐบาล ได้มีมติสอบทานติดตามการดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อและโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ภาพกิจกรรม

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 4)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม รุ่นที่ 4 จำนวน 38 โรงเรียน  และโรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียน รวม 40 โรงเรียน  โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามให้กับโรงเรียนดังกล่าว  จึงจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี. ภาพกิจกรรม