วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการ TFE (Teams For Education)

การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้"โครงการ TFE (Teams For Education)

มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)