วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

“พัฒนาคู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

โรงเรียนสอนขับรถอี.ไดรเวอร์ (E. DRIVER DAMNOENSADUAK SCHOOL )

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอบ้านคา

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ประชุมการเตรียมความพร้อมและจัดทำข้อมูล ในการรับการตรวจคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ

ต้อนรับคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล