วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี

ประชุมทีมเลขานุการร่วม (4 กระทรวง) ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 โครงการ ปีงบประมาณ 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการและเว็บไซต์องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ