วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดเหนือ และ โรงเรียนวัดดอนเซ่ง

ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ณ โรงเรียนวัดทำนบ และโรงเรียนวัดท่าราบ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดยางงาม โรงเรียนวัดเหนือวนและโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดหนามพุงดอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด และ โรงเรียนบ้านหนองโก อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา อนุบาลบางแพ และชุมชนวัดกลางเย็น (เริ่มประชานุกูล)

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาข้อราชการ การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การวางแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้านๆของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี