วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่่ 12 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล โดยนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบเอกสารพัฒนาและยกระดับผบสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบเอกสารพัฒนาและยกระดับผบสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวน 19 คนได้วิเคราะห์ผลสอบ O-NET จัดทำโครงการและรายละเอียดเอกสารพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557

“โครงงานคุณธรรม : Moral Project”

การกำหนดอัตลักษณ์/คุณธรรมเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน


“การบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม”