วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ปี 2555


นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระเศรษฐศาสตร์ ปี 2555 ให้กับครูผู้สอนสังคมศึกษาสาระเศรษฐศาสตร์ ทุกโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 200 คน เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การพัฒนาศักยภาพครู ในการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนแจกลูกสะกดคำ

การพัฒนาเทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครู โดยทำวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้โครงงาน

การพัฒนาครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

O-NET 2554(แก้ไข 06/06/54)