วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการสอนการใช้ภาษาถิ่นในการจัดการเรียนการสอน


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 คณะศึกษานิเทศก์และคณะวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ไปนิเทศที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยการประชุมปฏิบัติการการนำภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ด้วยการสาธิตรูปแบบการสอนและเทคนิควิธีการพัฒนาเด็กด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน รูปแบบนิทานภาพ  อ่านละเอียด

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ขออนุญาตเข้าพบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ พร้อมคณะ เข้าพบนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก และคณะผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดการชี้แจง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  นำเสนอโครงการอบรมระดับชาติเรื่อง นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิเทมาเส็กแห่งประเทศสิงคโปร์

สพป.ราชบุรี 1 Big Cleaning Day

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ทำกิจกรรม 5 ส. กำหนดวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เป็นวัน Big Cleaning Day ได้ร่วมกันทำความสะอาดและจัด แยก เก็บเอกสาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและการทำลายตามระเบียบ ณ บริเวณอาคาร (สปจ.ราชบุรี เดิม) หลังจากนั้นก็จะเป็นการดูแลทำความสะอาดในบริเวณสถานที่ทำงานของตนเองให้ดูสะอาดเรียบร้อย

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การวางแผนเตรียมการจัดรถรับ/ส่งนักเรียน(โรงเรียนดีประจำตำบล)กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะจัดสรรรถยนต์ตู้รับ-ส่ง นักเรียน ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นโยบาย ผอ.สพป.ราชบุรี๑ที่มาข้อมูล : นายไพรัช นวลขำ สพป.รบ.1

เทศกาลวันคริสมาสต์บาทหลวงจำเนียน จิตเสรีย์วงศ์ ได้นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี แสดงกิจกรรมการร้องเพลงคริสต์มาส เนื่องในวันเทศกาลวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลสำคัญในศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราบุรี ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมาย

ตามที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการประกาศใช้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียน จึงปรับมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  Download เอกสาร


วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.พันธ์ประภา พูนสิน และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA พัฒนาบุคลากรใน สพป.ราชบุรี ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตอบรมเชิงปฏิบ้ติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสำนักงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๕๕ โดยมี นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ดร.อรพินธ์  สอนสลับ และ ดร.พรอัญชลี  พุกชาญค้า การอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความรู้ในเรื่องของบคำรับรองปฏิบัติราชการการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคล ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศโรงเรียนบ้านรางเฆ่ และโรงเรียนบ้านหนองสีนวล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.)
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านรางเฆ่ และภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองสีนวล