วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,6

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายโรงเรียนที่  5 ในวันที่ 19  กันยายน 2556    เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปภาพกิจกรรม

นิเทศการสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน ในระดับระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนมีความสามารถในการออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาราชบุรี เขต 1   จึงได้ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่ 19  กันยายน 2556    เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ในวันที่ 10 กันยายนย 2556 ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา ประธานกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2556  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10–11 กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา  8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ดูภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring sciences)


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring sciences) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และจัดสรรงบประมาณ 38,000 บาท ให้ สพป.รบ.1 จัดอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ผ่านโปรแกรมการสอนในเว็บไวต์ www.inspriringscience.obec.go.th จึงเห็นควรจัดประชุมปฏิบัติการให้ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 29 โรงเรียน จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 4– 5 กันยายน 2556  ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) ดูภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม”การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนร่วมทุกโรงเรียนในสังกัด(๑๘๐ โรงเรียน) ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงการนำระบบการคัดกรองการตอบสนองต่อการเรียนรู้ (RtI) ไปใช้ในโรงเรียนและเกิดความเข้าใจตรงกัน  โดย ท่านรองฯ อำนาจ  งามยิ่งยวด เป็นประธานเปิดการอบรมในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรม