วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6

ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ .pdf แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลยและคำอธิบาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้ที่ลิงค์นี้ครับ http://www.psaspk-ket1.com/onet/onet.htm

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แบบเก็บข้อมูล การตรวจราชการและติดตามผล ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 565/2557 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน กันยายน 2557) โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการตามนโยบายดังกล่าว   ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อหน่วยงานของท่าน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 13 จะรวบรวมสรุปประมวลผลภาพรวมของเขตตรวจราชการ และรายงานให้สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลเพื่อสรุปเป็นภาพรวมระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป บันทึกแบบเก็บข้อมูล 

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่่ 12 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล โดยนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบเอกสารพัฒนาและยกระดับผบสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบเอกสารพัฒนาและยกระดับผบสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวน 19 คนได้วิเคราะห์ผลสอบ O-NET จัดทำโครงการและรายละเอียดเอกสารพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557

“โครงงานคุณธรรม : Moral Project”

การกำหนดอัตลักษณ์/คุณธรรมเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน


“การบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

คำพื้นฐานภาษาไทย

Download  คำพื้นฐานภาษาไทย ป. ๑ (1)
Download  คำพื้นฐานภาษาไทย ป. ๒
Download  คำพื้นฐานภาษาไทย ป. ๓ (1)

การอบรมสัมมนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีนโยบายและมาตรการในการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้         ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จึงกำหนดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย    ของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบคัดกรองการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ รอบที่ ๒  ทั้งการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านอยู่ในระดับสูง  ๑๐ ลำดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน ๑๓ โรงเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑ โรงเรียน ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

_______________ระดับประถมศึกษา_____________________
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายชนัตถ์ สาภักดี นายสมศักดิ์ ภูมิวงศ์วิวัฒน์
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเพ็ญแข ชมสาคร
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางพรปวีน์ เภารัศมี
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางกิ่งฟ้า อุดมพรเทพสกุล นายณรงค์ เหมือนนามแก้ว
______________ระดับมัธยมศึกษา______________________
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางพรศิลป์ เหวันต์ นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ
Download กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวนุชจิรา โพธิ์งาม นางสาวพัชรินทร์ อโลภะตานนท์

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำพุ สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557   ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้น ป.3 และ ป.6

เมื่อ วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2557 นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประชุม ประธานเครือข่ายฯ เรื่อง การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้น ป.3และ ป.6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และอ่านออกเขียนได้ ภาพกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ เวปไซต์ www.curriculum51.net หรือ http://school.stabdb.com/ ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะเปิดให้รายงาน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11 อนุบาลก้าวไกล มุ่งไปสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย..ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ การแสดงทักษะทางวิืชาการ วิชาชีพ ตลอดจนทักษะชีวิตของนักเรียน และมีโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net

เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ได้ดำเนินเนินการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ  เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการสถานศึกษา แห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ โดย ฯพณฯ องคมนตรี   ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาแห่งความดี และบรรยายพิเศษ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เวลา 08.30 – 16.00 น.ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะ นายกยุวกาชาดจังหวัดราชบุรี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2557ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประชุม จำนวน 90 คน การประชุมครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ฯ…ภาพกิจกรรม ดวงตา/ข่าว/สมบัติ/ถ่ายภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 25576 กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 โดย นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557 เพื่อ การเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ดูภาพกิจกรรม