วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้น ป.3 และ ป.6

เมื่อ วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2557 นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประชุม ประธานเครือข่ายฯ เรื่อง การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้น ป.3และ ป.6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และอ่านออกเขียนได้ ภาพกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ เวปไซต์ www.curriculum51.net หรือ http://school.stabdb.com/ ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะเปิดให้รายงาน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11 อนุบาลก้าวไกล มุ่งไปสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย..ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ การแสดงทักษะทางวิืชาการ วิชาชีพ ตลอดจนทักษะชีวิตของนักเรียน และมีโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net

เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ได้ดำเนินเนินการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ  เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการสถานศึกษา แห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ โดย ฯพณฯ องคมนตรี   ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาแห่งความดี และบรรยายพิเศษ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เวลา 08.30 – 16.00 น.ภาพกิจกรรม