วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แบบประเมินการดำเนินงาน DLTV และ DLIT


แบบประเมินการดำเนินงาน DLIT (ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำแบบประเมิน
แบบประเมินการดำเนินงาน DLTV (ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ทำแบบประเมิน

แบบประเมินการดำเนินงานการใช้งาน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก