วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะ นายกยุวกาชาดจังหวัดราชบุรี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2557ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประชุม จำนวน 90 คน การประชุมครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ฯ…ภาพกิจกรรม ดวงตา/ข่าว/สมบัติ/ถ่ายภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 25576 กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 โดย นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557 เพื่อ การเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ดูภาพกิจกรรม