วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขยายผล DLTV และ DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๘๐ คน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการขยายผลการใช้ DltvและDlit ในระบบ OnlineและOfflineวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขยายผล DLTV และ DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๘๐ คน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม