วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีด.รบ.1 มีนโยบาย และมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสบผลสำเร็จ เห็นสมควรจัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนครูผู้สอนของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โรงเรียนแรกของเขตพื้นที่ในระดับ ชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุมเตรียมรับการประเมินและการเขียนแบบประเมินหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 57 โรงเรียน   ประชุมในวันที่ 3  พฤษภาคม  2556  เวลา  13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ( สปจ.ราชบุรีเดิม)