วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประชุมการชี้แจงการตรวจราชการ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล เพื่อหารือข้อราชการและรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะศึกษานิเทศก์

สัมภาษณ์ นักเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ดำเนินการทดสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ ศธจ.ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ดำเนินการทดสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบย่อยโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ศธจ.ราชบุรี รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี