วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O- NET) ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสู่การทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามเกณฑ์ คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา แนวคิดและแนวทางพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน คั่นภาคผนวก คำนำ คำรับรอง คิดคะแนนสมศ54 ปก ภาคผนวก ส่วนที่ 2_กรอบแนวคิด ส่วนที่ 3_แนวทางการดำเนินงาน ส่วนที่ 4_สรุปผล ส่วนที่1_บทนำ  ข้อมูลโดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา

ไม่มีความคิดเห็น: