วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

กำหนดการตรวจราชการ ผตร.ศธ. วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกิจการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

พีธีมอบเอกสารแผ่นพับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรี

ขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯจังหวัดราชบุรี

ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนสังกัดราชบุรีในการเปิดเรียน(On-site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ระดับจังหวัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนผู้นำนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี"

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนผู้นำนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี

ศธจ.ราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนผู้นำนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี" โดยมีว่าที่สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม St.paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี คลังภาพกิจกรรม https://photos.google.com/share/AF1QipPbe_pAa8OurDhoJd1FTYZUBs_ChtlWxd-vNcCrTBgo0XWFGoprtG8EJaOE4yXAKw?pli=1&key=X0Q0Qk1lWGh6dzBqam1EOXJrY2w1TFJ2QkY5OC1B
พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี โดย สุกัญญา ศรีสาคร

ประชุมการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ประชุมการมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พื้นที่ตรวจราชการที่ 3 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายธีร์ ภวังคนันท์ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 พื้นที่ตรวจราชการที่ 3 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โดยมีนายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับ โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรก ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2
ผตร.ธีร์ ภวังคนันท์ ติดตามนโยบาย@วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 050565 โดย สุกัญญา ศรีสาคร

ศธจ.ราชบุรี ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานการศึกษาประชุมขับเคลื่อน"โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ"

ศธจ.ราชบุรี ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานการศึกษา-ร่วมขับเคลื่อน"โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ zoom มีผู้บริหารและครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่มีนักเรียนจบชั้น ม. 3 เข้าร่วมประชุม 140 คน โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีดำเนินการประชุมชี้แจง ในการนี้ได้รัเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ เป็นประธานเปิดการประชุม นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงาน
บันทึกการประชุม ออนไลน์ โดย สุกัญญา ศรีสาคร

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาสมรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

080465 ประชุม ITA โดย สุกัญญา ศรีสาคร

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาพกิจกรรม นายธีร์ ภวังคนันท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายธีร์ ภวังคนันท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2564 สอบภาค ค (สัมภาษณ์)

ศธจ.ราชบุรีตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประชุมการชี้แจงการตรวจราชการ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล เพื่อหารือข้อราชการและรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะศึกษานิเทศก์

สัมภาษณ์ นักเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ดำเนินการทดสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ ศธจ.ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ดำเนินการทดสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบย่อยโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ศธจ.ราชบุรี รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี

ประชุมทีมเลขานุการร่วม (4 กระทรวง) ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 โครงการ ปีงบประมาณ 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการและเว็บไซต์องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ