วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ตำบลบ้านบางสีกิ้ม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2555   ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1จำนวน181โรงเรียนและสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด  สช.,ตชด.,อบจ.,เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  จำนวน 18 โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT  จำนวน 2รุ่น ๆละ 1 วัน ระหว่าง วันที่ 25-26 กันยายน 2555 เวลา 8.30– 6.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ตามเวลาทื่ สพฐ. กำหนด ในวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ประชุมเวลา 08.30 น. -12.00 น. รุ่น ที่ 2 ประชุมเวลา 13.30 น. -16.30 น. ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

ค่ายนวัตกรน้อยเพื่อการใช้เทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการัพฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ค่ายนวัตกรน้อยเพื่อการใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลรางบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(แก้ไข18/09/2555)

แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จากหน่วยงานต้นสังกัด (สำหรับคณะกรรมการจากเขตพื้นที่)  DOWNLOAD

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นายอำนาจ  งามยิ่งยวด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณภาพครู วันพุธที่  5  กันยายน  2555  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม