วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมTeacher’s Kit

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา(Teacher’s Kit) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาชั้น ป.1-3 เป็นการพัฒนาเทคนิคการสอน มีผู้เข้ารับการอบรม 182คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 55 ภาพกิจกรรม

การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring science)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring science) ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผู้เข้าอบรมคือครูวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขยายโอกาศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 29 โรง  โดยมี นายอำนาจ  งามยิ่งยวด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน  ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012)  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มการแข่งขัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทการแข่งขันละ 1 คน รวม 3 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทการแข่งขันละ 1 คน รวม 3 คน ส่งไปแข่งขันที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะจัดแข่งขันวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องศูนย์ SEAR โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการ เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดโครงการ เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เพื่อให้บุคลากรครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่ใน Socail Media มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษราชบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรครู จำนวน 50 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ทันสมัยและทรงพลังในยุคนี้อย่างหลากหลายที่จะให้เกิด เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)และสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เอกสารการสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โครงการปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponic)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ได้กำหนดเป็น 4 โครงการต้นแบบ โดยโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีได้จัดทำโครงการปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponic)  โดยอบรมปฏิบัติการ เมื่อ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
ภาพกิจกรรม

การอบรมปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการอบรมปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2555 รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 กรกฏาคม 2555  รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2555  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    ( ภาพกิจกรรม )

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนบ้านบึง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ได้กำหนดเป็น 4 โครงการต้นแบบ โดยโรงเรียนบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ได้จัดทำโครงการการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร  โดยอบรมปฏิบัติการ เมื่อ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบึง
ภาพกิจกรรม

การรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาำไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2555

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในการรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปี 2555 ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาำไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปปีที่ 1-3

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปปีที่ 1-3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครู ผู้สอนภาษาไทยและครูภาษาถิ่นในโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่ามะขาม โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนสินแร่สยาม เพื่อจัดทำบัญชีคำพื้นฐานไทย-กะเหรี่ยง
เพื่อการสื่อสารสำหรับครูและนักเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนกหารสอนภาษาไทย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 -16.30น.ณ โรงเรียนท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม