วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยประเมิน ด้านผู้เรียน ด้านครู ด้านผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์เป็นประธานกรรมการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นคณะกรรมการการประเมิน โดยมี นายดุสิต สวัสดิภาพ ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมมการประเมิน ดูภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แบบประเมินการดำเนินงาน DLTV และ DLIT


แบบประเมินการดำเนินงาน DLIT (ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำแบบประเมิน
แบบประเมินการดำเนินงาน DLTV (ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ทำแบบประเมิน

แบบประเมินการดำเนินงานการใช้งาน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมปฏิบัติการโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ

ประชุมปฏิบัติการโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ (O-NET) เพื่อประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ )  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติที่ผ่านมาและพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น นั้น
          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยผู้ร่วมประชุมเป็นครูที่สอนชั้น ป. ๖ และ ม.๓  ระหว่างวันที่ ๑๐, ๑๗, ๒๓-๒๔ และ ๓๐-๓๑  มกราคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม 

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559