วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน โรงเรียนบ้านหนองขนาก และโรงเรียนวัดชัฏใหญ่  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) อ่านรายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง และโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) อ่านรายละเอียด

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านตลาดควาย และโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.) อ่านรายละเอียด

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ศน. สมฤดี ประเคนรี และ ศน.ศิริวรรณภา บุญเส็ง ได้ไปนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายก (สมศ.) รอบ 3 ที่โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมืองฯ  จ.ราชบุรี
โดยมี นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศเป็นอย่างดี  ภาพกิจกรรม

ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ ๓ ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘


วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ Thai Children Cultural Talent (2012) Ratchaburi Primary Education Service Area 1 "เสริมสร้างการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" Enhance learning to ASEAN approach ณ เวทีโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ได้เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ควรค่าต่อการพัฒนาการศึกษา การแสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียน การสอน ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา


ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  ในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา โดย นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  เป็นวิทยากร  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 สมศ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1โดยศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศน.พันธ์ประภา พูนสินและศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนวัดปากช่อง โรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนห้วยท่าช้าง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 สมศ. อ่านรายละเอียด

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียนโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดประชุมคณะทำงาน บุคคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และครูอาสา โดยมี พระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว เป็นประธาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ  ศูนย์ฝึกอบรมผาสุกวนิช ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี  ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฐมนิเทศและเสวนาโครงการครูสอนดี

   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สนับสนุนทุนแก่ครูสอนดีที่สอนเด็กด้อยโอกาศ  และจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประจำพื้นที่ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้รับทุนครูสอนดี   ให้สมารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส  และเพื่อปฐมนิเทศแนวทางการดำเนินงานโครงการ/เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้องในการนี้ นางสาวกาญจนา เจิดสกุลผู้รับทุนครูสอนดี และคณะทำงานโครงการที่ได้รับทุน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม