วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การอบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 3-19 กันยายน 2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1 จำนวน  181  โรงเรียน   และสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด  สช., ตชด. ,อบจ., เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  จำนวน           18  โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT ให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6 รุ่น ๆละ 2 วัน ระหว่าง วันที่ 3-19 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 3 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 4 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 5 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 6

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ5สถานศึกษา 2555

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน DOWNLOAD เอกสาร

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมคณะวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)


ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  ในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ที่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสืออิเลกทรอนิกส์    (E-book) โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในแผนงานการขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรอบรมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จึงได้ประชุมคณะวิทยากรแกนนำ เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ห้อง 2 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การอบรมเชิงปฎิบัติการ ICT รุ่นที่ 2


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดประชุมปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน ในวันที่ 1,6 สิงหาคม 2555  เวลา 8.30 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 7   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สร้างเครือข่ายในรูปแบบสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เผยแพร่ผลงาน แบ่งปันความรู้ ทั้งในการพัฒนางานด้านการบริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคลและวิชาการที่เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) พัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์  มีคุณภาพ อย่างคุ้มค่า โดยจัดอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน ในวันที่ 30-31 กรฏาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม