วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันออกพรรษา 2555

ความสำคัญ วันออกพรรษา ได้แก่ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทั้งนี้เพราะในระหว่างพรรษานั้น พระสงฆ์บางองค์อาจมีข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นวิธีที่จะรู้ถึงข้อบกพร่องของตน ทั้งนี้กระทำโดยเปิดเผย ไม่ถือเป็นเรื่องที่จะมาโกรธเคืองกันภายหลัง หรือเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน 
การปฏิบัติตน ใน วันออกพรรษา
       แม้การปวารณาจะเป็นเรื่องระหว่างพระสงฆ์ด้วยกัน แต่การออกพรรษาก็เป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ มีประเพณีทำบุญตักบาตร ที่เรียกกันว่า ทำบุญตักบาตรเทโว หรือเรียกเต็มๆ ว่า ตักบาตรเมโวโรหนะ สืบเนื่องจากความเชื่อตามตำนานที่ว่าวันนี้เป็นวันคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์บางวัดอาจจัดพิธีทำบุญตักบาตรธรรมดา แต่บางวัดก็จัดเป็นงานใหญ่โต เสร็จจากการทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะไปฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล
 กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติใน วันออกพรรษา 
 ๑. ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ  ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา  ๓. ร่วมกุศลกรรม "ตักบาตรเทโว" ๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ และประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จาก สพฐ.

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑และคณะผู้บริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จาก สพฐ. ประกอบด้วยดร.อรทัย มูลคำที่ปรึกษา สพฐ.นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ดร.อังคณา สุขเสวีนักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพฐ. เพื่อติดตามการบริหารงานและดำเนินการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องอประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ภาพข่าว