วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยประเมิน ด้านผู้เรียน ด้านครู ด้านผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์เป็นประธานกรรมการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นคณะกรรมการการประเมิน โดยมี นายดุสิต สวัสดิภาพ ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมมการประเมิน ดูภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559