วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คู่มือ การสอบ LAS (ใหม่ล่าสุด)

คู่มือ การสอบ LAS (ใหม่ล่าสุด) Download

ประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น.  ณ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมี นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน โรงเรียน ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนปลูกฝังนิสัยนักเรียน ด้านผลผลิต โดยมีนายประกอบ  อินทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และองค์กรต่างๆในท้องถิ่น ได้ให้การต้อนรับและความร่วมมือ จนการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เสร็จสิ้นไปด้วยดี   ภาพกิจกรรมการประเมิน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านเบิกไพร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น.  ณ.โรงเรียนบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมี นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน โรงเรียน ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนปลูกฝังนิสัยนักเรียน ด้านผลผลิต โดยมีนายณัฐวุฒิ ทองเอีย  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และองค์กรต่างๆในท้องถิ่น ได้ให้การต้อนรับและความร่วมมือ จนการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เสร็จสิ้นไปด้วยดี   ภาพกิจกรรมการประเมิน

ส่งกระดาษคำตอบ ป.2 ป.5 ม. 2

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น (Local Assesment) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่งกระดาษคำตอบ ป.2 ป.5 ม. 2 Download

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนมหาราช7

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น.  ณ.โรงเรียนมหาราช 7 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมี นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน โรงเรียน ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนปลูกฝังนิสัยนักเรียน ด้านผลผลิต ภาพกิจกรรมการประเมิน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จะดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น  (Local Assesment)  ปีการศึกษา 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ในวันที่ 26-27กุมภาพันธ์ 2556 โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์สอบย่อยเพื่อดำเนินการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย เครือข่ายที่ 1  เครือข่ายที่ 2   เครือข่ายที่ 3เครือข่ายที่ 4  เครือข่ายที่ 5   เครือข่ายที่ 6  เครือข่ายที่ 7  เครือข่ายที่ 8  เครือข่ายที่  9

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คู่มือการจัดสอบ NT 2555

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล

นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบลกำหนดสัปดาห์การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  ระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2556  เห็นสมควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ให้โรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.30 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ลีลาวดี (สปจ เดิม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ภาพกิจกรรม
 

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 (สนามสอบโรงเรียนวัดสันติการาม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ภาพกิจกรรม