วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

ท่านรองอำนาจ  งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้นป.1 – ป.3 โรงเรียนละ 1 คน และคณะทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 195 คน กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การติดตามของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางบุปผา ประธานขวะวงษ์ ประธาน ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ดำเนินการสอบทานและติดตามโครงการสำคัญของรัฐบาล ได้มีมติสอบทานติดตามการดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อและโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ภาพกิจกรรม

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 4)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม รุ่นที่ 4 จำนวน 38 โรงเรียน  และโรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียน รวม 40 โรงเรียน  โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามให้กับโรงเรียนดังกล่าว  จึงจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี. ภาพกิจกรรม


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการประชุมปฏิบัติการครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และครูคอมพิวเตอร์หรือครูผู้รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1 จำนวน 181 โรงเรียน และสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สช , ตชด ,อบจ, เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล อีกจำนวน 18 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม คือครูคอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียน จำนวน 200 คน ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 270 คน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT จำนวน 5 รุ่น อบรมตามหลักสูตร รุ่นละ 2 วัน เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดีสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกโรงเรียน อบรมตามหลักสูตร รุ่นละ 2 วัน รุ่น 1 วันที่  1-2  สิงหาคม  2556  รุ่น 2 วันที่  5-6  สิงหาคม  2556  รุ่น 3 วันที่  7-8  สิงหาคม  2556  สำหรับครูคอมพิวเตอร์หรือครูผู้รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน อบรมหลักสูตรรุ่นละ 1 วัน  รุ่น 1 วันที่  9  สิงหาคม 2556  รุ่น 2 วันที่  13 สิงหาคม 2556 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5