วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธีดำเนินการและเกณฑ์การประเมินการอ่านและเขียน

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100%

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100% นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงาน จำนวน 10 คน เข้าประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย 100 % ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสถิตย์ รอบจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ภาพกิจกรรม  นิรุทธิ์/ภาพ,ดวงตา/ข่าว

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายบรรพต วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินอย่างพร้อมเพียง ภาพกิจกรรม

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนบ้านหุบพริก,โรงเรียนวันครู 2503

เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านหุบพริกและโรงเรียนวันครู 2503(บ้านหนองบัว)เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนคณะศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 พฤษจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คำศัพท์New Say Hello ป.1-6

Download คำศัพท์New Say Hello ป.1-6 คำศัพท์ ป.1 คำศัพท์ ป.2 คำศัพท์ ป.3 คำศัพท์ ป.4 คำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.6 (ครบ) คำศัพท์ ป.6(ไม่ครบ) ข้อมูลโดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา

ตัวอย่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O- NET) ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสู่การทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้ตามเกณฑ์ คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา แนวคิดและแนวทางพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน คั่นภาคผนวก คำนำ คำรับรอง คิดคะแนนสมศ54 ปก ภาคผนวก ส่วนที่ 2_กรอบแนวคิด ส่วนที่ 3_แนวทางการดำเนินงาน ส่วนที่ 4_สรุปผล ส่วนที่1_บทนำ  ข้อมูลโดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.6


ข้อมูลโดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา