วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนดรุณาราชบุรีและโรงเรียนสุริยวงศ์

ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านพุเกตุ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง โรงเรียนพิบูลสงครามฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิทศ ติดตาม และประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัยและโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2

การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้การ Coaching and Mentoring

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมประจำเดือน ของคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมO-Net ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education

โครงการ"ศธจ.สุจริต" ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการฯ

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ Model หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา