วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) อำเภอเมืองราชบุรี

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี