วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

กำหนดการตรวจราชการ ผตร.ศธ. วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกิจการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

พีธีมอบเอกสารแผ่นพับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรี

ขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯจังหวัดราชบุรี

ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนสังกัดราชบุรีในการเปิดเรียน(On-site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ระดับจังหวัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนผู้นำนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี"