วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมปฏิบัติการโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ

ประชุมปฏิบัติการโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ (O-NET) เพื่อประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ )  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติที่ผ่านมาและพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น นั้น
          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยผู้ร่วมประชุมเป็นครูที่สอนชั้น ป. ๖ และ ม.๓  ระหว่างวันที่ ๑๐, ๑๗, ๒๓-๒๔ และ ๓๐-๓๑  มกราคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม 

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559