วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ( Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ 2564)

เข้าร่วมอบรม การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ NT) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา โรงเรียนฮกเฮง โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงเรียนวังตาลวิทยาจังหวัดราชบุรี

ตรวจ-รับกล่องข้อสอบ และกระดาษคำตอบพร้อมเอกสารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563

ระชุมคณะทำงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงาน และให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรี

บรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Coaching and Mentoring การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน “

ตรวจรับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2564 เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ราชบุรี

เยี่ยมและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดำเนินการจัดส่งกล่องกระดาษคำตอบพร้อมเอกสาร O-NET ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน RT

ระจำศูนย์สอบย่อยโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

เตรียมความพร้อมการตรวจราชการ

ด้เข้าเยี่ยมและเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 อำเภอ บ้านโปง จังหวัด ราชบุรี

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การจัดสอบ(O-NET) ปี 2563

เตรียมความพร้อมการตรวจราชการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

การอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพฯ กลุ่มที่ 5

ร่วมประชุมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา ของนางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา