วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

จัดเตรียมข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2555

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ .ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่๖และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ปีการศึกษา๒๕๕๕ ระดับสนามสอบศูนย์เครือข่ายที่๓

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับสนามสอบศูนย์เครือข่ายที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ Download คำสั่ง O-NET เครือข่าย 3

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


ร่าง  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ที่       / ๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  Download เอกสาร

ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน,รายงานการเดินทาง


ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน,รายงานการเดินทาง download เอกสาร

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชุมการเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เครือข่ายที่ 6ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 จัดการประชุมการเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)วันที่ 18  มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมทองอุไร  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชุมกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา(O-NET)ปีการศึกษา 2555

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเด็ก 2556การเตรียมความพร้อม (Pre O-NET)เพื่อสำรวจ และติดตามผลการเตรียมความพร้อม (Pre O-NET)สำหรับการสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษา  ดูรายละเอียด

ร่างคำสั่ง NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖         โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์สอบย่อยเพื่อดำเนินการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมระดับชาติเรื่อง “นวัตกรรมพัฒนาครู สู่สากล “


ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการอบรมระดับชาติเรื่องนวัตกรรมพัฒนาครู สู่สากล โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนิช)  โรงเรียนรุจิรพัฒน์  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ  Download เอกสาร