วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 โครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564

ประชุมนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3 โครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2 ราย ได้แก่ นายวินัย ตรีทองอิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2 ราย ได้แก่ นายวินัย ตรีทองอิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดประชุมการประเมินวิสัยทัศน์พนักงานเทศบาลในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 28 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564) ณ โรงเรียนบ้านหนองตาพุด โรงเรียนวัดนางแก้ว และโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (- 29 เดือนมิถุนายน 2564) ณ โรงเรียนวัดบางกระ โรงเรียนวัดแคทราย โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (- 29 เดือนมิถุนายน 2564) ณ โรงเรียนวัดบางกระ โรงเรียนวัดแคทราย โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตราการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ และโรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (- 29 เดือนมิถุนายน 2564) ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)โรงเรียนบ้านเขาพระเอกโรงเรียนบ้านเขาถ่านและโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564) ณ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง และโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จังหวัดราชบุรี

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (- 29 เดือนมิถุนายน 2564) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ) โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านเขากรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดส่งกล่อง กระดาษคำตอบพร้อมเอกสาร การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

นิเทศติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรม ของโรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) ในโครงการหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดหนองกบ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ( Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ 2564)

เข้าร่วมอบรม การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ NT) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา โรงเรียนฮกเฮง โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงเรียนวังตาลวิทยาจังหวัดราชบุรี

ตรวจ-รับกล่องข้อสอบ และกระดาษคำตอบพร้อมเอกสารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563

ระชุมคณะทำงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงาน และให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรี

บรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Coaching and Mentoring การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน “

ตรวจรับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2564 เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ราชบุรี

เยี่ยมและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดำเนินการจัดส่งกล่องกระดาษคำตอบพร้อมเอกสาร O-NET ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน RT

ระจำศูนย์สอบย่อยโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

เตรียมความพร้อมการตรวจราชการ

ด้เข้าเยี่ยมและเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 อำเภอ บ้านโปง จังหวัด ราชบุรี

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การจัดสอบ(O-NET) ปี 2563

เตรียมความพร้อมการตรวจราชการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

การอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพฯ กลุ่มที่ 5

ร่วมประชุมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา ของนางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดเหนือ และ โรงเรียนวัดดอนเซ่ง

ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ณ โรงเรียนวัดทำนบ และโรงเรียนวัดท่าราบ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดยางงาม โรงเรียนวัดเหนือวนและโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดหนามพุงดอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด และ โรงเรียนบ้านหนองโก อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา อนุบาลบางแพ และชุมชนวัดกลางเย็น (เริ่มประชานุกูล)

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาข้อราชการ การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การวางแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้านๆของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี