วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แบบเก็บข้อมูล การตรวจราชการและติดตามผล ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 565/2557 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน กันยายน 2557) โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการตามนโยบายดังกล่าว   ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อหน่วยงานของท่าน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 13 จะรวบรวมสรุปประมวลผลภาพรวมของเขตตรวจราชการ และรายงานให้สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลเพื่อสรุปเป็นภาพรวมระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป บันทึกแบบเก็บข้อมูล