วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“๑ ปี ศธจ.ราชบุรี เดินหน้าอย่างมั่นคง “

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๑ ปี ศธจ.ราชบุรี เดินหน้าอย่างมั่นคง มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดราชบุรีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยใช้รูปแบบ ราชบุรีโมเดล “RATCHARBURI MODEL” ในการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดสัมฤทธิผลที่มีคุณภาพสูงสุดตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ Download เอกสาร

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานการประชุม โดยมี นายมาโนช จันทร์แจ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (แนวใหม่) ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน

วันที่ กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศตามและประเมินผล และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับ นางทวีวรรณ  แน่วแน่ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ภาพกิจกรรม