วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนผู้นำนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี

ศธจ.ราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนผู้นำนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี" โดยมีว่าที่สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม St.paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี คลังภาพกิจกรรม https://photos.google.com/share/AF1QipPbe_pAa8OurDhoJd1FTYZUBs_ChtlWxd-vNcCrTBgo0XWFGoprtG8EJaOE4yXAKw?pli=1&key=X0Q0Qk1lWGh6dzBqam1EOXJrY2w1TFJ2QkY5OC1B
พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี โดย สุกัญญา ศรีสาคร

ประชุมการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ประชุมการมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พื้นที่ตรวจราชการที่ 3 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายธีร์ ภวังคนันท์ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 พื้นที่ตรวจราชการที่ 3 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โดยมีนายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับ โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรก ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2
ผตร.ธีร์ ภวังคนันท์ ติดตามนโยบาย@วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 050565 โดย สุกัญญา ศรีสาคร

ศธจ.ราชบุรี ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานการศึกษาประชุมขับเคลื่อน"โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ"

ศธจ.ราชบุรี ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานการศึกษา-ร่วมขับเคลื่อน"โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ zoom มีผู้บริหารและครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่มีนักเรียนจบชั้น ม. 3 เข้าร่วมประชุม 140 คน โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีดำเนินการประชุมชี้แจง ในการนี้ได้รัเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ เป็นประธานเปิดการประชุม นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงาน
บันทึกการประชุม ออนไลน์ โดย สุกัญญา ศรีสาคร