วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอบรมปฎิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา(Teacher’s Kit)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จัดอบรมการใช้สื่อการสอนภาษาัอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา(Teacher’s Kit)ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2556 ณ อาคารสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-3 สังกัด สพป.ราชบุรีเขต1โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 182 คน โดยใช้วิทยากรแกนนำที่เป็นคุณครูในสังกัดและวิทยากรในเขตพื้นที่ฯ รวมจำนวน 5 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00 น. ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้าใจ พัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit)ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา...รูปภาพ  ไพรัช /ภาพ/ข่าว

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  การอบรมมี 3 รุ่น ดังนี้ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556  ผู้เข้าอบรม 71 คน  รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ผู้เข้าอบรม 72 คน  รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ผู้เข้าอบรม 71 คน  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักกระบวนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ   โดยมี นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์  ดำเนินการอบรมและให้ความรู้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมครั้งนี้…ภาพกิจกรรม   

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประเมินคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

การประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดีเป็นศักดิ์เป็นศรีของตำบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วนผู้บริหารและครูเป็ นตัวอย่างคนดีมีศีล 5 มีธรรมข้อวัตรปฏิบัติทั้งกายวาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน (บวร/บรม) เข้าด้วยกัน ในปีงบประมาณ 2556  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกิจกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลให้เกิดความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยได้ประเมินโรงเรียนในโครงการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังนี้ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 โรงเรียนบ้านเบิกไพร โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง โรงเรียนมหาราช7 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ) โรงเรียนวัดเวียงทุน(นิลศรีวิทยา) โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)